Målet med Elevpagten

I 2019 blev, Elevpagten, i forbindelse med folketingsvalget, oprettet af Danske Skoleelever. Dengang ønskede man som alle grundskoleelevers organisation at få mere fokus på eleverne og skolepolitik.  Dette blev gjort ved at opsøge forskellige folketingskandidater og få dem til at tage stilling til elevernes skolepolitiske mål som skulle opnås inden 2029.

Formålet med Danske Skoleelevers Elevpagten 2021 er til for at skabe dialog mellem elever og kommunalpolitikere og ønsket om at gøre elevdemokrati og elevernes stemme stærkere i lokalpolitik, da en masse elever ved meget om demokrati, men ikke får brugt deres viden. Vi vil sikre os at eleverne igen bliver motiveret til at dele deres holdninger ved at vise at de er relevante og nødvendige i debatten.  Med Elevpagten skabes der et netværk af lokalpolitikere, som ønsker at kæmpe for elevernes udvalgte mærkesager i deres valgperiode.

Støt her

Vores mærkesager

Denne mærkesag er valgt, fordi uden en motiverende, spændende og udfordrende undervisning kan grundskolen og dens overordnede formål ikke leve op til det, der forventes.

Helt konkret, så går Faglighed for alle grundlæggende ud på, at alle elever uanset niveau fortjener en undervisning, der er tilpasset dem. Der står i folkeskoleloven, og derfor har alle elever ret til at forstå og føle sig udfordret af den undervisning, de modtager. En skolegang uden succesoplevelser eller udvikling af ens faglige præstationer gør ingen gavn. Derfor skal faglighed for alle og kunsten i at se den enkeltes progression være en klar mærkesag for alle på grundskoleområdet, så der både kan tages hånd om individers stærke og svage sider.

Bestyrelsen har valgt denne mærkesag, da det gode undervisningsmiljø er altafgørende for den gode skoledag.
For uden en skole, hvor det er rart at være, kan man ikke lære noget. Den gode skoledag kan først begynde, når alle elever kan møde ind på en skole, hvor undervisningsmiljøet er i fokus. Undervisningsmiljøet er altafgørende for elevernes psykiske, men bestemt også fysiske trivsel i løbet af skoledagen.
Undervisningsmiljølovgivningen er ufuldkommen og giver eleverne stort set ingen rettigheder, når det kommer til skolens indeklima og fysiske miljø. Elevernes undervisningsmiljølovgivning bør som minimum ligestilles med lærernes arbejdsmiljø. Vi mener, at renovering af danske grundskoler og valg af undervisningsmiljørepræsentanter på alle skoler skal være en dagsorden, der bliver taget alvorligt på hele skoleområdet.

Denne mærkesag er valgt, fordi den åbnerog aktive skole åbner elevernes øjne for lokalsamfundet og livet efter grundskolen.

Folkeskolens formål er både at uddanne og samtidig danne danske børn og unge. Det er derfor vigtigt, at undervisningen tager udgangspunkt i virkeligheden udenfor grundskolen. For at sikre sig, at alle danske elever får en virkelighedsnær undervisning, der danner dem til livet efter grundskolen, skal vi i højere grad benytte os af åben skole-konceptet. Når man åbner skolen op og byder samfundet velkommen, får man både som underviser og som elev nye muligheder og alternativer til den traditionelleundervisning. Besøg hos den lokale bank i matematik eller oplæg fra lokale politikere på rådhuset skal blive en del af skoledagen. Vi tror på, at skolen er et sted, hvor lokalsamfundet hører til –og vi tror på læring gennem virkelighedsnær undervisning og oplevelser på egen krop. Derfor bør den åbne skole være en stolthed for lokalsamfundet og kommunerne.

Bestyrelsen har valgt mærkesagen, da inddragelse af elever er vigtigt at prioritere både på grundskoler og i lokalområdet, fordi nye tiltag omhandlende eleverne burde tage hensyn til deres hverdag og meninger.

Elevinddragelse er et vigtigt element i undervisningen i form af medbestemmelse af forløb, arbejdsformer, produktivitet m.m.Dette vil give eleverne en større medejer fornemmelse af det,de bliver undervist i. Det samme vil gøre sig gældende omkring lokalsamfundet, hvis man investerer i de unges idéer i kommunen, så vil de opnå et større tilhørsforhold. Man siger, at med elevinddragelse vil man kunne øge elevernes medejerskab og motivation, og på længere sigt vil trivsel, faglighed og samfundsengagement løftes.

Vi har valgt Bedre seksualundervisning som mærkesag,da alle elever i Danmark har ret til at få den bedstmulige seksualundervisning. Det er vigtigt for elevernes dannelse, og den nuværende seksualundervisning er forældet.

I 2020 var det 50 år siden, at folketinget vedtog en lov om obligatorisk seksualundervisning fra 1. til og med 9. klasse i alle danske grundskoler. Men siden da har samfundet udviklet sig langt udover den gældende lovgivning. Det holder ikke i dagens Danmark kun at undervise eleverne om kønsorganer, prævention og heteroseksualitet. Eleverne har brug for undervisning, der kan danne dem indenfor områder som grænser, køn, seksualitet, respekt m.v.,så vi får en mere mangfoldig grundskole for alle elever. Bedre seksualundervisning bør have prioritet på hele skoleområdet, dette gælder også privat- og friskoler.